Przedmiot projektu dotyczy dywersyfikacji działalności przedsiębiorstwa Beneficjenta – dokona on wdrożenia technologii produkcji nowych produktów. Rozwiązania wprowadzone do oferty w wyniku realizacji inwestycji stanowią tzw. nieopatentowaną wiedzę techniczną, która jest efektem własnych prac rozwojowych Beneficjenta.

Oferta zostanie skierowana zarówno do wymagających konsumentów tradycyjnego piwa oraz do klientów oczekujących produktu funkcjonalnego.

Realizacja projektu została poprzedzona badaniami potrzeb konsumentów i stanowi odpowiedź na zdiagnozowane potrzeby.

Cel projektu jest zbieżny z celami POIR oraz celami działania 3.2 i poddziałania 3.2.2. Realizacja projektu szczególnie przyczyni się do wzmocnienia konkurencyjności i innowacyjności , które jest przedstawicielem sektora MŚP. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa Wnioskodawcy na rynku krajowym i zagranicznym. Efektem projektu będzie wdrożenie nowych produktów spożywczych.

Wartość projektu: 8 053 000,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 5 375 300,00 PLN