POLITYKA PRYWATNOŚCI

(Klauzula informacyjna)

www.browartarnobrzeg.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (dalej „RODO”) niniejszym informujemy, że:

1.

Administrator danych

Administratorami Pani/Pana danych osobowych jest:

BROWAR TARNOBRZEG Sp. z o.o. Sp. K., ul. Stanisława Jachowicza 12, 39-400 Tarnobrzeg, REGON: 368054404 NIP: 8672243687, KRS: 0000691621, adres do korespondencji: ul. Stanisława Jachowicza 12, 39-400 Tarnobrzeg. 

2.

Dane kontaktowe

 W sprawie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można skontaktować się:

Mailowo na adres: biuro@browartarnobrzeg.pl

Pisemnie na adres: ul. Stanisława Jachowicza 12, 39-400 Tarnobrzeg.

 

3.

Cele i podstawy prawne przetwarzania

Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane za pomocą Serwisu, znajdującego się pod adresem www.browartarnobrzeg.pl w celu:

zawarcia i realizacji Umowy, opisanej w Regulaminie oraz podjęcia wszelkich działań zmierzających do zawarcia tej Umowy,

umożliwienia Administratorowi odpowiedzi na kontakt ze strony Klienta,

przyjęcia oraz rozpatrzenia składanych reklamacji, o których mowa w Regulaminie,

wysyłania informacji handlowych w przypadku wyraźnej zgody Klienta na jej przesyłanie.

Podstawą prawną przetwarzanych danych osobowych jest:

art. 6 ust. 1 lit. a) (zgoda na przetwarzanie swoich danych) odnośnie § 3 ust 1 pkt. 1 – 4.

art. 6 ust. 1 lit. b) (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) odnośnie § 3 ust 1 pkt. 1 – 3.

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią) odnośnie § 3 ust. 1 pkt. 2 – 4.

4.

Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane od dnia ich podania Administratorowi przez okres wymagany odpowiednimi przepisami prawa (czas przedawnienia roszczeń związanych z zawartą Umową).

Jeżeli z przepisów prawa wynikają dłuższe lub krótsze terminy przechowywania danych osobowych, zastosowanie będą miały terminy opisane dla konkretnych przypadków w obowiązujących przepisach prawa.

W przypadku danych osobowych przetwarzanych w zakresie informacji handlowej, dane osobowe będą przetwarzanie do czasu wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu.

 

5.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:

prawo dostępu do swoich danych osobowych (podstawa z art. 15 RODO);

prawo do otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu (podstawa z art. 15 RODO);

prawo do sprostowania (poprawiania) i uzupełnienia swoich danych osobowych (podstawa z art. 16 RODO);

prawo do usunięcia danych osobowych (podstawa z art. 17 RODO);

prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (podstawa z art. 18 RODO);

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (podstawa z art. 21 RODO);

prawo do przenoszenia danych osobowych do innego Administratora (podstawa z art. 20 RODO);

prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem (podstawa z art. 7 ust. 3 RODO)

Może Pani/Pan skorzystać z powyższych uprawnień poprzez kontakt z Administratorem zgodnie z danymi podanymi w § 2 powyżej.

Celem uzyskania pewności, że jest Pani/Pan uprawniony do złożenia wniosku w w/w sprawach, Spółka może prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających na uwierzytelnienie Pani/Pana tożsamości.

 

6.

Prawo wniesienia skargi

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO (podstawa z art. 77 ust. 1 RODO).

 

7.

Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione następującym kategoriom odbiorców:

Przedstawicielom i organom Spółki BROWAR TARNOBRZEG,

Pracownikom Administratora, których udział okaże się niezbędny przy wypełnieniu celów, dla których dane są przetwarzane zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności oraz Regulaminem,

Instytucjom/organom/podmiotom uprawnionym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego do żądania udostępnienia danych osobowych,

Podmiotom zewnętrznym zajmującym się na podstawie zawartej z Administratorem Umowy:

obsługą kadrowo-płacową,

obsługą prawną,

obsługą teleinformatyczną i informatyczną,

obsługę doradczo – konsultacyjną,

podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, podmiotom prowadzącym działalność płatniczą.

8.

Konsekwencje niepodania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu realizacji celów, dla których dane są przetwarzane, w tym skutecznego zawarcia Umowy oraz dokonania wpłat, złożenia i rozpatrzenia reklamacji oraz innych celów opisanych w niniejszej Polityce Prywatności oraz Regulaminie.

 

9.

Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 

10.

Ciasteczka (cookies)

Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane wyłącznie do celów administrowania Serwisem. Ciasteczka nie służą do identyfikacji użytkowników Serwisu. Zebrane dane identyfikacyjne, nie są przekazywane osobom trzecim.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Serwisu. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości Serwisu, analizujemy pliki z logami w celu ustalenia m.in. które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itd.

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony i pomagają w administrowaniu Serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające Serwis.

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach Serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w Serwisie nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

W Serwisie może być wykorzystywany sesyjny plik Cookie do zapisania faktu zapoznania się z wyróżnionymi informacjami. Plik Cookie jest tworzony w celu ograniczania ilości emisji okresowo pojawiających się ogłoszeń lub reklam. Dzięki zastosowaniu pliku Cookie informacja wyświetla się tylko raz dla jednej sesji użytkownika i nie ukazuje się ponownie po przejściu na kolejną stronę Serwisu. Wymieniony wyżej sesyjny plik Cookie, jeśli jest tworzony, to występuje w określonym czasie i tylko przez czas, w jakim strona jest odwiedzana przez użytkownika. Zamknięcie okna przeglądarki ze stroną Serwisu powoduje usunięcie utworzonego pliku.

Niniejsze zasady dotyczą wyłącznie działania Serwisu. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron WWW. Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną.