REGULAMIN

www.browartarnobrzeg.pl

 

z dnia 02/04/2020 roku

(tego samego dnia opublikowany)

 

Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania Serwisu www.browartarnobrzeg.pl. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, odnośnie działania Serwisu lub odnośnie treści Regulaminu, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: biuro@browartarnobrzeg.pl.

 

1.

DEFINICJE

 1. Regulamin – niniejszy regulamin.
 2. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.browartarnobrzeg.pl, za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę ze Zleceniobiorcą.
 3. Zleceniobiorca – BROWAR TARNOBRZEG Sp. z o.o. Sp. K., prowadząca działalność gospodarczą w Tarnobrzegu (39-400) przy ul. Stanisława Jachowicza 12, posiadająca REGON: 368054404 oraz NIP: 8672243687.
 4. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie korzysta z Serwisu.
 5. Usługa – usługa cateringowa opisana szczegółowo w Serwisie, polegająca na dostarczeniu do Klienta przez Zleceniobiorcę wybranych przez Klienta, napojów alkoholowych do 4,5% alkoholu, piw oraz innych produktów,
 6. Impreza – impreza zamknięta organizowana przez Klienta, na której wykonywana będzie Usługa przez Zleceniobiorcę,
 7. Umowa – umowa, na podstawie której Zleceniobiorca będzie świadczył Usługi dla Klientów,
 8. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych
  i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego,
 9. BROWAR TARNOBRZEG – BROWAR TARNOBRZEG Sp. z o.o. Sp. K., ul. Stanisława Jachowicza 12, 39-400 Tarnobrzeg, REGON: 368054404 NIP: 8672243687, KRS: 0000691621, adres do korespondencji: ul. Stanisława Jachowicza 12, 39-400 Tarnobrzeg.

 

2.

ZASADY OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu, w szczególności zasady zawarcia Umowy, prawa i obowiązki Stron tej Umowy, w tym dokonywania zapłaty, a także zasady przetwarzania danych osobowych Klientów oraz składanie reklamacji.
 2. Serwis dostępny jest pod adresem browartarnobrzeg.pl
 3. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu.
 4. Klient odpowiada za zgodne z prawem organizowanie Imprezy, a w szczególności za pełnoletniość wszystkich uczestników Imprezy. 
 5. Zleceniobiorca nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku wykorzystywania przez Klienta Serwisu niezgodnie z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa. 
 6. W przypadku stwierdzenia korzystania przez Klienta z Serwisu w sposób sprzeczny z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa Zleceniobiorca w zależności od okoliczności, ma prawo do tymczasowego zawieszenia lub trwałego zablokowania konta Klienta.
 7. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Zleceniobiorca, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, wyposażonym w odpowiednie oprogramowanie, w tym przeglądarkę internetową.
 8. Zleceniobiorca nie odpowiada za szkody związane z występującymi po stronie Klienta problemami technicznymi.
 9. Zleceniobiorca nie odpowiada za przejściowe awarie Serwisu, które są spowodowane przyczynami od niego niezależnymi, w szczególności, jeżeli powstały one w związku z działaniem lub zaniechaniem osób dostarczających usługi informatyczne oraz płatności. 
 10. Zleceniobiorca jest uprawniony do zawieszenia działalności Serwisu na czas konieczny do przeprowadzenia jego modernizacji, naprawy itp. 
 11. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.
 12. Zabrania się wykorzystywania do jakichkolwiek celów materiałów znajdujących się na stronie Serwisu, w tym dokumentów, treści, zdjęć oraz grafik, chyba, że możliwość takiego wykorzystania wynika z powszechnie obowiązującego prawa.
 13. Zleceniobiorca nie odpowiada za szkody związane z podaniem przez Klienta nieprawidłowych lub niepełnych danych wymaganych przez Serwis.

 

3.

ZEZWOLENIE

 1. Zleceniobiorca świadczy Usługi na podstawie Zezwolenia nr 7340.A.53.2020 wydanego przez Prezydenta Miasta Tarnobrzeg na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa w ramach działalności polegającej na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przed klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę – ważne do 31.03.2023 roku.

4.

ZAWARCIE UMOWY

 1. Zawarcie Umowy dokonuje się za pomocą Serwisu i wymaga wyboru przez Klienta interesującej go Usługi, a następnie wypełnienia przygotowanego formularza.
 2. Prawidłowe wypełnienie formularza wymaga podania w szczególności danych Klienta oraz złożenia koniecznych oświadczeń poprzez zaznaczenie wszystkich obowiązkowych pól (checkbox’ów).
 3. Zleceniobiorca wymaga podania następujących danych:
  • W przypadku osoby fizycznej: imię i nazwisko lub firma, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail);
  • W przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, mającej zdolność prawną: firmę (nazwę), adres, numer telefonu, adres e-mail oraz imię i nazwisko pełnoletniej osoby uprawnionej do przyjęcia Usługi.
  • NIP w przypadku woli otrzymania faktury VAT.
  • Data oraz godzina rozpoczęcia Imprezy oraz przedział czasowy wykonania Usługi,
  • Miejsce Imprezy,
  • Okazja organizowania imprezy.
 4. Zleceniobiorca wymaga złożenia następujących oświadczeń:
  • O zapoznaniu się i akceptacji niniejszego Regulaminu,
  • O zapoznaniu się i akceptacji Polityki Prywatności, w której zawarte są zasady przetwarzania danych osobowych,
  • O tym, że organizowana Impreza jest Imprezą zamkniętą, a także, że organizowanie Imprezy jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa,
  • O rezygnacji z prawa odstąpienia od Umowy zawartej na odległość po wykonaniu Usługi.
 5. Po skutecznym zawarciu Umowy Klient niezwłocznie otrzyma potwierdzenie jej zawarcia na wskazany przez siebie adres e-mail.

5.

ZAPŁATA ZA USŁUGĘ

 1. Płatności należy dokonać zgodnie z poleceniami Serwisu. Możliwe opcje płatności:
  • W przypadku wybrania opcji wysyłki za pobraniem, Klient zobowiązany jest zapłacić za zamówienie w momencie jego dostarczenia. W przypadku kiedy Klient nie odbierze zamówienia, zostanie naliczona mu opłata za doręczenie przesyłki. 
  • W przypadku odbioru osobistego, Klient ma możliwość zapłaty gotówką lub kartą płatniczą w siedzibie Browaru Tarnobrzeg.
 2. Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:
  • PayU – płatności online.
  • Tradycyjny przelew bankowy.
  • Gotówka.
 3. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 4. Odbiorcą płatności jest BROWAR TARNOBRZEG Sp.z o.o. Sp.k. 
 5. W przypadku płatności w postaci tradycyjnego przelewu bankowego, brak dokonania przez Klienta niezwłocznej zapłaty bezpośrednio po zawarciu Umowy, jest jednoznaczne z odstąpieniem przez Klienta od Umowy, o czym Klient zostanie poinformowany e-mailowo. W przypadku dalszego zamiaru zamówienia Usługi, Klient jest zobowiązany do ponownego przejścia procedury zawarcia Umowy.

6.

WYKONANIE USŁUGI

 1. Zleceniobiorca rozpocznie wykonywanie skutecznie zawartej Umowy dopiero po dokonaniu przez Klienta pełnej zapłaty.
 2. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności tradycyjnym przelewem bankowym lub PayU – płatności online, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego BROWAR TARNOBRZEG Sp. z o.o. Sp.k.
 3. W przypadku wyboru przez klienta dostawy w formie:
  • przesyłki kurierskiej, koszt wynosi 14,99 zł z VAT,
  • darmowa dostawa (powiat tarnobrzeski), koszt wynosi 0 zł,
  • odbiór osobisty w browarze (Jachowicz 12, 39-400 Tarnobrzeg), koszt wynosi 0 zł.
 4. Czas realizacji zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej wynosi do 3 dni roboczych.
 5. Dostawy realizowane na terenie powiatu tarnobrzeskiego wykonywane są od poniedziałku do soboty.
 6. Zamówienia złożone do godziny 12:00 będą zrealizowane tego samego dnia, zamówienia złożone po godzinie 12:00 będą realizowane następnego dnia.
 7. Zleceniobiorca przy wykonywaniu Usługi może korzystać z pomocy osób trzecich, za które odpowiada jak za działania własne. 
 8. W przypadku braku dostępności jednego bądź większej ilości zamówionych produktów, Zleceniobiorca przed realizacją Umowy skontaktuje się z Klientem, który będzie miał do wyboru podmianę niedostępnych produktów albo zwrot zapłaty w części odpowiadającej niedostarczonym produktom.
 9. Usługę może odebrać wyłącznie Klient lub osoba wskazana, o której mowa w § 4 ust. 3 pkt 2) Regulaminu. W przypadku braku zastania Klienta w omówionym miejscu, Zleceniobiorca może odmówić wykonania Usługi. Jeżeli pozwala na to harmonogram dostaw, Zleceniobiorca skontaktuje się z Klientem i ponowi próbę wykonania Usługi w czasie późniejszym.
 10. Zleceniobiorca oraz osoba wykonująca usługę w imieniu Zleceniobiorcy, ma prawo wylegitymować Klienta w celu sprawdzenia jego tożsamości oraz weryfikacji pełnoletniości Klienta.
 11. Zleceniobiorca może odmówić wykonania Usługi w przypadku:
  • Gdy Klient odmówi wylegitymowania się zgodnie z ust. 6 powyżej, 
  • Gdy Klient podał nieprawdziwe dane podczas zawierania Umowy, a w szczególności, gdy z okazanego dokumentu tożsamości będzie wynikało, że Klient nie jest pełnoletni,
  • Gdy z zachowania Klienta będzie wynikało, że ten jest nietrzeźwy, pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
  • Gdy nabierze podejrzeń, że wykonana Usługa może prowadzić do podania alkoholu osobom poniżej 18 roku życia, 
  • Wulgarnego, agresywnego lub innego nagannego zachowania Klienta lub osób z nim przebywających,
  • Jeżeli poweźmie wiadomość, że wykonanie Usługi prowadziłoby do naruszenia obowiązujących przepisów prawa.
 12. W przypadkach, o których mowa w ust. 5 i 7 powyżej, Klient zostanie obciążony równowartością 100% kosztów dostawy brutto złożonego zamówienia, co stanowić będzie koszt częściowo wykonanej Usługi, w tym w szczególności, koszt przygotowania Usługi do prawidłowego wykonania oraz koszt dojazdu. Pozostała kwota zostanie Klientowi zwrócona niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni roboczych. 
 13. Zleceniobiorca może bez podania jakiejkolwiek przyczyny odstąpić od Umowy za zwrotem Klientowi całej wpłaconej kwoty, o czym Klient zostanie powiadomiony na wskazany przez siebie adres e-mail.

7.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY/REKLAMACJA/ZWROT

 1. Zleceniodawca ma prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu nienaruszonego towaru bez podawania przyczyny w terminie do 14 dni od złożenie zlecenia.
 2. Reklamacje i należy składać pisemnie na adres Zleceniobiorcy, wskazany w § 1 lub mailowo pod adresem: biuro@browartarnobrzeg.pl 
 3. Zleceniobiorca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji w tym terminie okaże się niemożliwe, Zleceniobiorca powiadomi o tym fakcie składającego reklamację i wyznaczy dodatkowy termin na jej rozpatrzenie.
 4. Reklamacja powinna zawierać dane składającego reklamację (imię, nazwisko, adres, fakultatywnie e-mail lub telefon) oraz dokładny opis problemu. Reklamacja, która nie będzie zawierała choćby jednego z w/w elementów zostanie pozostawiona bez rozpatrzenia, o czym składający zostanie poinformowany wraz z podaniem przyczyny takiego działania (jeżeli ze względu na zakres podanych danych, takie poinformowanie będzie w ogóle możliwe).

 

8.

POLITYKA PRYWATNOŚCI (RODO)

 1. Zleceniobiorca przetwarza dane osobowe na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).
 2. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przez Zleceniobiorcę zawarte są 
  w udostępnionej w serwisie Polityce Prywatności.
 3. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z Polityką Prywatności przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu oraz przed podaniem jakichkolwiek danych osobowych.

 

9.

ZMIANA REGULAMINU

 1. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. 
 2. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie internetowej Serwisu. 
 3. Umowy zawarte przed datą wprowadzenia zmian regulaminu będą realizowane na podstawie dotychczasowych zasad, chyba, że co innego wynika lub będzie wynikać z przepisów prawa.
 4. Zmiana Regulaminu następuje poprzez ogłoszenie zamieszczane w Serwisie w taki sposób, w jaki udostępniany jest niniejszy Regulamin. 

 

10.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin pełni rolę ogólnych warunków umów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 2. W przypadku niezgodności zapisów niniejszego Regulaminu z Umową, zastosowanie mają zapisy Umowy.
 3. W przypadku niezgodności zapisów niniejszego Regulaminu z przepisami obowiązującego prawa, zastosowanie mają obowiązujące przepisy, co nie ma wpływu na ważność pozostałych zapisów Regulaminu.
 4. Wszelkie oświadczenia związane z działalnością Serwisu oraz interpretacją treści Regulaminu powinny być dokonywane mailowo na adres: biuro@browartarnobrzeg.pl lub pisemnie na adres Zleceniobiorcy wskazany w § 1 Regulaminu.
 5. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych Umów, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej 
  i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).