REGULAMIN

www.browartarnobrzeg.pl

 z dnia 15/01/2023 roku

(tego samego dnia opublikowany)

Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania Serwisu www.browartarnobrzeg.pl. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, odnośnie działania Serwisu lub odnośnie treści Regulaminu, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: biuro@browartarnobrzeg.pl.

1.

DEFINICJE

Sklep – punkt sprzedaży prowadzony przez Browar Tarnobrzeg sp. z o.o. sp.k., tj. punkt sprzedaży położony w Tarnobrzegu przy ul. Jachowicza 12 e-mail: sklep@browartarnobrzeg.pl

Sprzedawca – Browar Tarnobrzeg sp. z o.o.  sp.k. z siedzibą w Tarnobrzegu przy ul. Jachowicza 12, 39-400 Tarnobrzeg, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000691621, NIP: 8672243687, REGON: 368054404.

Witryna – witryna internetowa znajdująca się pod adresem www.browartarnobrzeg.pl

Towary – towary prezentowane na Witrynie w zakładce „Sklep”, dostępne w sprzedaży w Sklepie

Regulamin – niniejszy regulamin określający warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień na zakup Towarów w Sklepie przy wykorzystaniu Witryny

Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym administratora Witryny, w którym gromadzone są dane Użytkownika, który zarejestrował się na Witrynie zgodnie z Regulaminem

Klient – każdy klient nabywający Towary

Konsument – osoba fizyczna, która nabywa Towar od Sprzedawcy w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

Przedsiębiorca na prawach Konsumenta – osoba fizyczna, która nabywa towary od Sprzedawcy w ramach umowy sprzedaży bezpośrednio związanej z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Zarejestrowany Użytkownik – Zarejestrowany Użytkownik

2.

ZASADY OGÓLNE

2.1. Umowa sprzedaży Towarów wymienionych na Witrynie www.browartarnobrzeg.pl w zakładce „Sklep” zawierana jest ze spółką Browar Tarnobrzeg sp. z o.o.  sp.k. z siedzibą w Tarnobrzegu przy ul. Jachowicza 12, 39-400 Tarnobrzeg, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000691621, NIP: 8672243687, REGON: 368054404.

2.2. Miejscem zawierania umów sprzedaży Towarów jest punkt sprzedaży położony w miejscowości Tarnobrzeg przy ul. Jachowicza 12 – dla Klientów z którego osobiście odbierają Towar oraz dla Klientów, którzy wskazują swój adres dostawy w formularzu zamówienia.

2.3.Browar Tarnobrzeg sp. z o.o. sp.k. posiada ważne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w punkcie sprzedaży w miejscowości Tarnobrzeg przy ul. Jachowicza 12, dotyczące napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa nr 7340.A.62.2022 z dnia 10.06.2022 r. wydane przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega.

2.4. Na podstawie niniejszego Regulaminu Zarejestrowani Użytkownicy Witryny mogą składać drogą elektroniczną Zamówienia na zakup Towarów w Sklepie. Zamówienia realizowane są przez Sprzedawcę.

2.5. Oferta Sklepu przeznaczona jest dla osób, które ukończyły 18 lat.

2.6. Użytkownicy Witryny, w tym Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Witryny www.browartarnobrzeg.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.7. Informacje handlowe dotyczące Towarów zamieszczone na witrynie www.browartarnobrzeg.pl nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie stanowią zaproszenie do składania ofert. Zaproszenia do składania ofert mogą ulec zmianie w każdym czasie. Umowa sprzedaży zostaje zawarta według zaproszenia do jej zawarcia, które było aktualne w chwili ukończenia procesu składania złożenia zamówienia.

2.8. Sprzedawca nie wyraża zgody na odpłatną odsprzedaż przez kupującego nabywanych towarów konsumentom w ramach działalności gospodarczej kupującego.

2.9. Sprzedawca oświadcza, że posiada status przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2018 poz. 646).

3.

ZEZWOLENIE

3.1. Zleceniobiorca świadczy Usługi na podstawie Zezwolenia nr 7340.A.62.2022 wydanego przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu ważne od 17.06.2022 r. do 30.06.2026 r.

4.

WARUNKI DOKONYWANIA ZAMÓWIEŃ

4.1. Warunkiem dokonania Zamówienia Towarów za pośrednictwem Witryny jest posiadanie Konta na Witrynie oraz podanie niezbędnych informacji do realizacji Zamówienia, oraz zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu jak też akceptacja Regulaminu.

4.2. Złożenie Zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza zamówienia dostępnego w Witrynie. Wszystkie umowy sprzedaży zawierane na postawie Zamówień składanych za pośrednictwem Witryny są zawierane i realizowane Sklepie, zgodnie z postanowieniami pkt. 2.2. niniejszego Regulaminu.

4.3. Potwierdzenie Zamówienia przez Klienta jest równoznaczna ze złożeniem oświadczenia, że Klient bierze na siebie odpowiedzialność za odbiór zakupionego Towaru przez osobę pełnoletnią. Złożenie Zamówienia jest również tożsame z oświadczeniem Klienta, iż nie jest osobą, której zgodnie z art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych oraz, że nie dokonuje zakupu alkoholu celem dalszej odsprzedaży.

4.4. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje na adres e-mail zapisany na Koncie Użytkownika, potwierdzenie przyjęcia Zamówienia oraz szczegóły dotyczące Zamówienia.

4.5. Sprzedawca potwierdzi przyjęcie Zamówienia w ciągu jednego dnia roboczego, od chwili jego otrzymania. W przypadku, gdy Zamówienie zostało złożone w sobotę, niedzielę lub dzień świąteczny, Sprzedawca potwierdzi przyjęcie Zamówienia w pierwszym kolejnym Dniu Roboczym. Po upływie tego terminu, Klient nie jest już związany treścią złożonego Zamówienia.

4.6 Rozpoczęcie realizacji Zamówienia nastąpi po odnotowaniu przez Sprzedawcę opłaty za Zamówienie złożone przez Klienta.

4.7. Odmowa przyjęcia zamówienia nastąpi wówczas, gdy:

  1. Towar jest niedostępny w magazynie Sprzedawcy, zgodnie z pkt. 2.2. niniejszego Regulaminu,
  2. podane przez Klienta dane są niekompletne, błędne lub budzą uzasadnione wątpliwości co do ich prawdziwości,
  3. Klient nie odebrał Towarów objętych poprzednim Zamówieniem,
  4. pojawiły się zdarzenia losowe, na które Sprzedawca nie miał wpływu.

4.8. Do każdego zamówienia wystawiany jest dokument sprzedaży w postaci paragonu lub faktury. Dokument sprzedaży wystawiany jest w chwili, gdy wszystkie Towary wybrane do Zamówienia są skompletowane i gotowe do odebrania.

4.9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania ograniczeń dotyczących ilości zamawianych Towarów, Klient zostanie poinformowany o takich ewentualnych ograniczeniach przed potwierdzeniem przez Klienta Zamówienia.

5.

CENY I FORMY PŁATNOŚCI

5.1. Wszystkie ceny Towarów prezentowane na Witrynie są cenami brutto (zawierają podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami) i wyrażone są w złotych polskich. Ceną wiążącą jest cena podana na Witrynie przy Towarze w chwili składania Zamówienia. Na wypadek wątpliwości Sprzedawca zastrzega, że ceny nie zawierają ewentualnych kosztów przesyłki, która to usługa jest świadczona na życzenie Klienta.

5.2. Zapłaty za zamówiony Towar Klient może dokonać według swojego wyboru za pośrednictwem jednego z poniższych sposobów:

  1. osobiście przy odbiorze Zamówienia w Sklepie,
  2. płatność kartą online,
  3. płatność przelewem online.

5.3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dokonania zapłaty za Zamówienie.

5.4. Sprzedawca informuje, że zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług obowiązującymi od dnia 1 stycznia 2020 r. Sprzedawca może wystawić fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej wyłącznie, jeżeli przy składaniu zamówienia Klient poda swój numer NIP (VAT UE), w przeciwnym razie Sprzedawca nie będzie miał możliwości późniejszego wystawienia faktury z numerem NIP (VAT UE) Klienta.

5.5. Faktura VAT obejmująca wszystkie dostarczane pozycje zamówienia, jak również zbiorcze faktury, które wystawiane są dla części Klientów biznesowych na koniec okresu rozliczeniowego i obejmują wszystkie dostawy dostarczone w tym okresie, a także faktury korygujące wystawiane są w postaci elektronicznej i umieszczane są na dedykowanym Koncie Klienta na Witrynie – w sposób zapewniający autentyczność pochodzenia dokumentów, integralność treści oraz czytelność do końca okresu przedawnienia i jednocześnie umożliwiający Klientowi ich pobranie, zaś informacje o udostępnieniu faktury VAT lub faktury korygującej przesyłane są przy pomocy poczty elektronicznej, na adres e-mail Klienta zapisany na Koncie z informacją o skompletowaniu zamówienia.

5.6. Przez samo złożenie zamówienia Klient każdorazowo akceptuje, że faktura VAT i faktura korygująca dotycząca danego zamówienia wystawiane są w postaci elektronicznej, udostępnienie faktury odbywa się przy pomocy poczty elektronicznej, na adres e-mail Klienta zapisany na Koncie wraz z informacją o skompletowaniu zamówienia.

5.7. Faktura VAT lub faktura korygująca udostępniana będzie w formacie PDF. Oznacza to, że aby móc odczytać plik zawierający fakturę VAT lub fakturę korygująca Klient winien mieć zainstalowane odpowiednie oprogramowanie.

5.8. W przypadku Klienta będącego konsumentem Sprzedawca wystawi i przekaże Klientowi fakturę VAT w formie oraz w sposób wskazany w pkt. 5.4. i następnych niniejszego rozdziału Regulaminu, natomiast wystawiony paragon fiskalny pozostanie w posiadaniu Sprzedawcy.

6.

ODBIÓR LUB DOSTAWA ZAMÓWIENIA

6.1. Klient zobowiązuje się do odbioru zamówionego Towaru w puncie sprzedaży, tj. w Sklepie, w którym zgodnie z pkt. 2.2. niniejszego Regulaminu doszło do zawarcia umowy sprzedaży Towaru, w dni robocze w godzinach od 10:00 do 16:00. Klient może odebrać Towar osobiście lub za pośrednictwem innej, upoważnionej przez Klienta osoby pełnoletniej. Klient może też skorzystać z usług współpracującej ze Sprzedawcą firmy kurierskiej, która odbierze zamówiony Towar ze Sklepu, w którym zgodnie z pkt. 2.2. doszło do zawarcia umowy sprzedaży Towaru i dostarczy go do wskazanego przez Klienta w treści Zamówienia miejsca dostawy.

6.2. Informacja o gotowości Towaru do odbioru ze Sklepu będzie przesyłana Klientowi na wskazany przez niego podczas składania Zamówienia adres e–mail.

6.3. W przypadku wybrania przez Klienta opcji dostawy Towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany podczas składania Zamówienia, Klient jest zobowiązany do osobistego odbioru dostarczonego Towaru lub upoważnienia do tego osoby pełnoletniej. Osoba dokonująca odbioru Towaru obowiązana będzie podać imię i nazwisko Klienta. Warunkiem dokonania odbioru jest pisemne potwierdzenie odbioru Towaru.

6.4. Sprzedawca zastrzega, iż osobom nietrzeźwym lub niepełnoletnim zamówione napoje alkoholowe nie zostaną wydane. W przypadku zaistnienia powyższego zdarzenia, Sprzedawca złoży w terminie 3 dni, od dnia stwierdzenia tych okoliczności, oświadczenie o odstąpieniu od umowy i zwróci Klientowi wpłacone środki pieniężne. Sprzedawca uprawniony jest do sprawdzenia pełnoletności osoby odbierającej Towar.

6.5. Dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży jest dołączany do przesyłki odbieranej ze Sklepu lub dostarczanej na wskazany przez Klienta adres dostawy.

6.6. W przypadku, gdy zawartość przesyłki jest niezgodna z treścią zamówienia, paragonu lub faktury VAT lub jeżeli Towar uległ uszkodzeniu, Klient powinien sporządzić protokół szkody wraz z dokumentacją zdjęciową i przesłać na adres sklep@browartarnobrzeg.pl

7.

PRAWO OSTĄPIENIA OD UMOWY

7.1. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu nienaruszonego towaru bez podawania przyczyny w terminie do 14 dni od złożenie zlecenia.

7.2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Rekomendowanym przez Sprzedającego sposobem odstąpienia od umowy jest przesłanie oświadczenia mailowo na adres sklep@browartarnobrzeg.pl.

7.3. Do oświadczenia, o którym mowa w punkcie powyższym, Konsument powinien wskazać numer Zamówienia lub dołączyć dowód zakupu Towaru, lub w inny sposób udokumentować zakup Towarów i określić, czy odstąpienie od umowy obejmuje wszystkie Towary, czy tylko poszczególne Towary objęte umową.

7.4. Zamawiający ma obowiązek zwrócić nienaruszone Towary, których dotyczy oświadczenie o odstąpieniu od umowy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy też odesłanie Towarów przed jego upływem do Sklepu, w którym została zawarta umowa sprzedaży Towarów zgodnie z pkt. 2.2. niniejszego Regulaminu.

7.5. Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu Towarów, przez co należy w szczególności rozumieć koszt odesłania Towaru na adres Sklepu.

7.6. Sprzedawca niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania od Konsumenta oświadczenia o całościowym lub częściowym odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi dokonaną przez niego płatność za zwrócone Towary.

7.7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności, o których mowa w punkcie poprzedzającym, do chwili dokonania przez Konsumenta zwrotu Towarów, których dotyczy odstąpienie od umowy, lub dostarczenia przez Konsumenta potwierdzenia, że Towary te odesłał, w zależności od tego, które z tych zdarzeń (zwrot czy dostarczenie potwierdzenia) nastąpi wcześniej.

7.8. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.

7.9. Przed odstąpieniem od umowy, Konsument nie powinien korzystać z Towarów w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towarów. W przeciwnym razie Konsument będzie ponosił odpowiedzialności za zmniejszenie wartości Towarów. Konsument nie może odstąpić od umowy w odniesieniu do napojów alkoholowych, które zostały przez Konsumenta otwarte.

7.10. Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie wyłącza uprawnień Zamawiającego wynikających z odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności Towaru z umową.

7.11. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, jeżeli zawarł on umowę w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej (jako przedsiębiorca).

7.12. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową jest istotny.

7.13. Postanowienia dotyczące Konsumenta zawarte w rozdziale 6 stosuje się do Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta.

8.

REKLAMACJE

8.1. Obowiązkiem Sprzedawcy jest dostarczenie Klientowi zamówionego Towaru zgodnego z umową.

8.1.1. Towar jest zgody z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:

– opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność;

– przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, o którym Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta, powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował.

8.1.2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z umową w zakresie, o którym mowa w pkt., 8.1.1., jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w pkt. 8.1.1, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.

8.1.3 Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może żądać jego naprawy lub wymiany.

8.1.4. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.

8.1.5. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta Towar na swój koszt.

8.1.6. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową jest istotny.

8.1.7 Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie umowy Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta wraz z Towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z umową.

8.2. W przypadku stwierdzenia niezgodności Towaru z umową po jego wydaniu Klient ma prawo złożyć reklamację.

8.3. Klient może złożyć reklamację pisemnie na adres Sklepu, w którym zgodnie z pkt. 2.2. niniejszego Regulaminu została zawarta umowa sprzedaży Towaru (na adres tam wskazany) lub na adres e-mail: sklep@browartarnobrzeg.pl. W celu rozpatrzenia reklamacji Klient powinien dostarczyć Towar wraz z dowodem zakupu do tego Sklepu, w którym zgodnie z pkt. 2.2. niniejszego Regulaminu została zawarta umowa sprzedaży Towaru.

8.4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od momentu jej otrzymania przez Sprzedawcę.

8.5. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę listownie lub emailem przy wykorzystaniu danych kontaktowych podanych przez Klienta w reklamacji.

8.6. Sprzedawca zwraca Klientowi kwoty należne:

– wskutek skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.

8.7. Reklamacje i należy składać pisemnie na adres Zleceniobiorcy, wskazany w § 1 lub mailowo pod adresem: sklep@browartarnobrzeg.pl 

8.8. Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji w tym terminie okaże się niemożliwe, Sprzedawca powiadomi o tym fakcie składającego reklamację i wyznaczy dodatkowy termin na jej rozpatrzenie.

8.9. Reklamacja powinna zawierać dane składającego reklamację (imię, nazwisko, adres, numer zamówienia, e-mail lub telefon) oraz dokładny opis problemu. Reklamacja, która nie będzie zawierała choćby jednego z w/w elementów zostanie pozostawiona bez rozpatrzenia, o czym składający zostanie poinformowany wraz z podaniem przyczyny takiego działania (jeżeli ze względu na zakres podanych danych, takie poinformowanie będzie w ogóle możliwe).

9.

POLITYKA PRYWATNOŚCI (RODO)

1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).

2. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę zawarte są 
w udostępnionej w serwisie Polityce Prywatności.

3. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z Polityką Prywatności przed rozpoczęciem korzystania z Witryny oraz przed podaniem jakichkolwiek danych osobowych. 

10.

ZMIANA REGULAMINU

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. 

2. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na Witrynie. 

3. Umowy zawarte przed datą wprowadzenia zmian regulaminu będą realizowane na podstawie dotychczasowych zasad, chyba, że co innego wynika lub będzie wynikać z przepisów prawa.

4. Zmiana Regulaminu następuje poprzez ogłoszenie zamieszczane w Witrynie w taki sposób, w jaki udostępniany jest niniejszy Regulamin.  

11.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin pełni rolę ogólnych warunków umów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

2. W przypadku niezgodności zapisów niniejszego Regulaminu z Umową, zastosowanie mają zapisy Umowy.

3. W przypadku niezgodności zapisów niniejszego Regulaminu z przepisami obowiązującego prawa, zastosowanie mają obowiązujące przepisy, co nie ma wpływu na ważność pozostałych zapisów Regulaminu.

4. Wszelkie oświadczenia związane z działalnością Witryny oraz interpretacją treści Regulaminu powinny być dokonywane mailowo na adres: sklep@browartarnobrzeg.pl lub pisemnie na adres Zleceniobiorcy wskazany w § 1 Regulaminu.

5. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych Umów, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej 
i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).